Vedtægter for Fynshav-Bylaug.

 

  • 1: Navn:

Laugets navn er, er Fynshav Bylaug.

 2: Formål:

Bylaugets formål er at være, en aktiv lokal forening for Fynshav,

hvor man:

  • Samarbejder med byens øvrige borgere, herunder foreninger, bestyrelser, interessegrupper, om fælles interesser og aktiviteter.

 

  • Medvirker til at få ideer realiseret og løfte fælles udfordringer.

 

 

  • Repræsenterer Fynshavs borgere i offentligheden

 

  • 3: Medlemmer:

Borgere, foreninger, bestyrelser, interessegrupper er automatisk

medlemmer af Fynshav Bylaug, hvis de har adresse i byen eller er

repræsenteret i Fynshav by.

 

  • 4: Kontingent:

Fynshav Bylaug modtager driftstilskud fra Sønderborg kommune og der er

ingen kontingent for medlemskab.

 

  • 5: Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 4-7 personer og 2 suppleanter, en revisor, som er valgt af

Generalforsamlingen. Ved stemmelighed tæller formand

ens stemme dobbelt.

Bestyrelsen kan til enhver tid suppleres med medlemmer fra nedsatte udvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv : formand , næstformand , sekretær, kasserer.

Bestyrelsen kan selstændigt uddarbejde en forretningsplan.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år , suppleanter og revisor for 1 år.

 

  • 6: Generalforsamlingen:

           Alle borgere over 16 år i Fynshav, har stemmeret på generalforsamlingen, som er

Fynshavs Bylaug højeste beslutningsmyndighed.

Beslutninger vedtages ved simpelt flertal for fremmødte.

Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel ved opslag i :

Daglig Brugsen, Fynshav hjemmeside, Fynshav Bylaug

Facebookside og evt. husstandsomdelinger.

Generalforsamlingen finder sted i marts/april

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen kræver

det.

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet.

Dagsorden : – Valg af ordstyrer

-Valg af referent

-Aflæggelse af beretning

-Aflæggelse af regnskab

-Valg af bestyrelsesmedlemmer

-Valg af suppleanter

-Valg af revisor

-Indkomne foreslag

-Evt.

 

  • 7: Opløsning:

Fynshav Bylaug kan kun opløses af to på hinanden følgende

generalforsamlinger.   Første gang med 2/3 flertal og anden gang ved

simpelt flertal.

Ved opløsning skal Fynshav Bylaugs formue fordeles til aktive foreninger i byen .

Fynshav Bylaug Facebook

Statistik

Total 543 12057
I dag 3 12
Denne uge 6 274
Denne måned 23 1013