Spring til indhold

Fynshav.dk

Skov og strand

Vedtægter

Vedtægter for Fynshav Bylaug gældende fra d. 15.09.2021

 

1: Navn:

Laugets navn er, Fynshav Bylaug.

 

2: Formål:

Bylaugets formål er at være, en aktiv lokal forening for Fynshav, hvor man:

  • Samarbejder med byens øvrige borgere, herunder foreninger, bestyrelser, interessegrupper, om fælles interesser og aktiviteter.

 

  • Medvirker til at få ideer realiseret og løfte fælles udfordringer.

 

  • Repræsenterer Fynshavs borgere i offentligheden

 

3: Medlemmer:

Borgere, foreninger, bestyrelser, interessegrupper er automatisk

medlemmer af Fynshav Bylaug, hvis de har adresse i byen eller er

repræsenteret i Fynshav by.

 

4: Kontingent:

Fynshav Bylaug modtager driftstilskud fra Sønderborg kommune og der er ingen kontingent for medlemskab.

 

5: Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 4-7 personer og 2 suppleanter, en revisor, som er valgt af Generalforsamlingen. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen i Bylauget tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

Bestyrelsen kan til enhver tid suppleres med medlemmer fra nedsatte udvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv : formand , næstformand , sekretær, kasserer.

Bestyrelsen kan selvstændigt udarbejde en forretningsplan.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år , suppleanter og revisor for 1 år.

 

6: Generalforsamlingen:

 Alle borgere over 16 år i Fynshav, har stemmeret på generalforsamlingen, som er

Fynshavs Bylaug højeste beslutningsmyndighed.

Beslutninger vedtages ved simpelt flertal for fremmødte.

Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel ved opslag i :

  • Daglig Brugsen, Fynshav hjemmeside, Fynshav Bylaug
  • Facebookside og evt. husstandsomdelinger.
  • Generalforsamlingen finder sted i marts/april

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis et flertal i bestyrelsen kræver det.

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 majoritet.

Dagsorden : – Valg af ordstyrer

-Valg af referent

-Aflæggelse af beretning

-Aflæggelse af regnskab

-Valg af bestyrelsesmedlemmer

-Valg af suppleanter

-Valg af revisor

-Indkomne foreslag

-Evt.

 

7: Opløsning:

Fynshav Bylaug kan kun opløses af to på hinanden følgende

generalforsamlinger.   Første gang med 2/3 flertal og anden gang ved

simpelt flertal.

Ved opløsning skal Fynshav Bylaugs formue fordeles til aktive foreninger i byen .

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 15.09.2021.

Statistik

Total 516 19767
I dag 0
Denne uge 10 279
Denne måned 30 1688